Kysely pentupalstan kehittämisestä, kyselyn vastaukset

Yleistä

Kysely pentupalstan kehittämisestä toteutettiin heinä-elokuussa 2018. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia, mielipiteitä ja muutosehdotuksia.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 36 kpl. Jäsenmäärään suhteutettuna otanta on siis verraten pieni, vain 5%. Vastaajista harrastaja oli 25 kpl ja rodusta kiinnostuneita 2 kpl muodostaen 75% vastaajista. Kasvattaja vastaajista oli 9 kpl (25%). Jäsenkasvattajia on yhteensä 39 kpl joten 9 vastausta kattaa noin 23% kasvattajista.

Kysymys 1: Tulisiko pentupalstan sääntöjä tai toimintatapoja muuttaa?

58,3% kaikista vastaajista vastasi tähän kysymykseen kyllä. Kasvattajat kokivat muutoksen vielä tarpeellisemmaksi; harrastajista 55,6% ja kasvattajista 66,7% vastasivat kyllä.

Kysymys 2: Mikä palstassa on nykyisellään hyvää ja toimivaa?

Vastauksia tähän kysymykseen annettiin 29 kpl. Tämä oli avoin kysymys. Suuri osa hyväksi ja toimivaksi koetuista asioista liittyi ulkoasuun, palstan selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Linkit KoiraNetiin ja The Whippet Archivesiin sekä ilmoitettavien tietojen monipuolisuus sai myös kiitosta. Hyväksi koettiin myös se että ilmoituksissa kerrotaan selkeästi mitkä vaatimukset eivät täyty, ja että ilmoituksiin kerätyt tiedot ovat kattavia.

Koettiin että palstalta saa hyvin tarvittavat tiedot pentueista ja että pentua etsivät on luontevaa ohjata pentupalstaa katsomaan. Yleisesti terveystulosten kattavuus ja suositusten selkeys sai kiitosta.

Terveystulosten vaatimukset koettiin tärkeäksi, ja palstalta näkee helposti mihin rotujärjestöä haluaa rotua viedä.

Kysymys 3: Mikä palstassa ei toimi / on huonoa?

Tähän avoimeen kysymykseen tuli 25 vastausta. Vastaukset voidaan ryhmitellä pääkategoriaan:

Liikaa vaatimuksia:

 • terveys liian suuressa arvossa ja ohjaa liikaa pentupalstaa
 • kaikkien pitäisi saada ilmoittaa pentue listalla ilman mitään vaatimuksia
 • hyväksytyn juoksutuloksen vaatimus on huono, suosii juoksijalinjaa ja sekalinjaa kasvattavia
 • suosii tilastokasvattajia, liikaa nippelitietoja

Liian vähän vaatimuksia:

 • selkäkuvaukset puuttuvat vaatimuksista, niiden pitäisi olla siellä
 • uroksen ikäraja astutushetkellä vain 18kk (4kpl)
 • sydänultrauksen tulisi olla kuuntelun tilalla.
 • terveystutkimuksia pitäisi olla jo perusvaatimuksissa (ainakin sydän)

Palsta suosii tutkimattomuuteen:

 • mitä enemmän tutkitaan, sitä epätodennäköisemmin pääsee palstalle
 • LTV muutoksia ei pitäisi huomioida ollenkaan palstaan suosituksissa vaan kasvattajalle tulee antaa vapaus yhdistellä koiria tämän suhteen vapaasti
 • pikkuvikainen tutkittu ei pääse mutta tutkimaton pääsee
 • jos toiselta on selkä kuvattu ja toiselta ei niin ei pääse palstalle. Ei saisi olla näin

Vastauksissa pohdittiin myös miten luonnevaatimusta voidaan valvoa, ja toisaalta toivottiin että lyhyet kuvaukset emän ja isän luonteista olisi hyvä näkyä ilmoituksissa.

Vastauksissa tuotiin esiin epäkohtia poikkeuslupakäytäntöön liittyen. Kun tarkastellaan myöhemmin poikkeuslupakäytäntöön liittyviä vastauksia, on selvää että toimintatapaa ei tunneta; missä tilanteessa poikkeuslupaa tarvitaan ja missä tilanteissa sitä ei voida myöntää on selvästi epäselvää. Tätä tullaan selventämään esimerkein pentupalstalla.

Myös palstan jako jalostusvaatimusten täyttäviin ja muihin yhdistelmiin oli usean vastaajan mielestä ongelmallinen tai huono. Vastausten mukaan se harhaanjohtaa ostajaa luulemaan että jalostusvaatimukset täyttävästä yhdistelmästä saa paremman koiran tai hankaloittaa lukemista ja tekee palstan sekavaksi.

Kysymys 4: Millaiset pentupalstan sääntöjen / kriteerien tulisi olla?

Avoin kysymys, vastauksia 24. Kuusi vastaajaa toteaa nykyisten olevan hyvät sellaisenaan, ja koettiin että on hyvä että myös pentueet jotka eivät täytä kaikkia kriteereitä voidaan ilmoittaa. Yleisesti toivottiin, että vaatimukset olisivat sellaiset että ne estäisivät pentutehtailua, kannustaisivat avoimuuteen ja toisaalta ohjaisi voimakkaammin rodun jalostusta. Toisaalta toivottiin että kaikki pääsevät palstalle, ilman mitään kriteereitä. Osa vastaajista toivoi lisää terveystarkastuksia vaatimuksiin lisättäväksi (ei eritelty mitä), mutta arveltiin sen vaativan PEVISAan liittymistä.

Tärkeäksi koettiin että kaikki, tai ainakin mahdollisimman moni syntyvä pentue ilmoitettaisiin palstalla.

Tässä osiossa tuotiin esiin paljon samoja asioita kuin edellisessä kysymyksessä. Nämä muutosehdotukset on listattu kaikki yhteen kaikista osioista.

Kysymys 5: Kasvattajan on mahdollista anoa poikkeuslupaa. Onko tämä menettely sinusta toimiva?

59% vastaajista koki että menettely on toimiva. 23 % vastasi ”Ei” ja 18% vastasi ”En osaa sanoa”.

Kysymys 6: Onko poikkeusluvan hakeminen helppoa?

85% vastaajista vastasi ”En osaa sanoa”. Kolme vastaajaa, 9% vastasi ”Ei” ja kaksi vastaajaa, 6% vastasi ”kyllä”.

Kysymys 7: Mitä kehitettävää / muutettavaa näet poikkeuslupamenettelyssä?

Vastauksia tarkastellessa on selvää että poikkeuslupamenettelyä tulee selventää ja ohjeistusta tarkennettava esimerkein. Se koetaan hankalaksi, ei toimivaksi, epäreiluksi ja jopa puolueelliseksi.

Poikkeuslupamenettelyyn toivottiin lisää ohjeistusta ja selvennyksiä suoraan vastauksissakin. Mitkä seikat vaikuttavat ja mitä asioita otetaan huomioon. Selkeys ja läpinäkyvyys varmasti myös korjaisivat niitä väärinkäsityksiä, mitä poikkeuslupamenettelyyn liittyy / on kuultu.

Muutama vastaaja pohti onko poikkeuslupamenettely vain kumileimasin, onko niitä koskaan kielletty? Pohdittiin myös että moni kasvattaja kokee poikkeusluvan hakemisen periaatteellisista syistä nöyryyttävänä kun samaan aikaan palstalle pääsee sillä, että koiralta ei löydy juuri mitään tuloksia. Toisaalta koettiin että liian herkästi tulee poikkeuslupaa anoa, mutta toisaalta poikkeuslupa voisi laajentua koskemaan tutkimattomia (selkä, sydän, silmät).

Poikkeuslupamenettelyn poistoa toivottiin ja perusteltiin seuraavasti:

 • Ilmoitus tulisi päästä palstalle puutteellisena, jolloin puutteen vakavuuden arviointi jää ostajalle
 • Koiran tutkineen eläinlääkärin lausunto terveydestä pitäisi riittää pentupalstalle pääsyyn ilman poikkeuslupia. Yhdistyksen mielipide ei voi ajaa eläinlääkärin ohi. Lisäksi miksi täysin tutkimattomat koirat pääsevät palstalle ilman poikkeuslupaa? Rankaistaan tutkittuja ja kannustetaan käyttämään tutkimattomia?!
 • Poikkeuslupakäytäntö on huono, koska se jättää tulkinnanvaraa, ja myös eriarvoiseen asemaan hakiijat. Kuka osaa/ymmärtää perustella poikkeuslupaperusteet, tai kuka jättää poikkeuslupa-anomuksen tekemättä kun ei tiedä mitkä olisivat riittävät perusteet.

Tiukennuksiakin toivottiin, mm.

 • avoimen tuloksen aortanahtaumasta saanutta koiraa ei tarvitsisi käyttää jalostukseen edes terveen parin kanssa. Rodussa riittää populaatiota tarpeeksi terve-terve parituksiinkin.
 • tarkempi tarkistus ja tiukemmat myöntöperusteet.

Kysymys 8: Onko sinulla muuta palautetta tai terveisiä aihetta koskien?

Kiitosten lisäksi joitain muutosehdotuksia oli tässä osiossa. Nämä löytyvät listasta johon kaikki muutosehdotukset on listattu.

Muita kommentteja:

”Minusta on hyvä, että kaikki halukkaat (pl. poikkeuslupaa edellyttävät tai jos sitä ei ole myönnetty) pääsevät pentupalstalle. Vähentää todennäköisesti Tori.fi ym vastaavissa ’villeissä’ palstoissa ilmoittelua. Monet pennunostajat (myös ensikertalaiset) alkavat olla jo niin valveutuneita, että osaavat edellyttää terveystarkkeja ja tuloksia harrastuslajeista jne. Ennemminkin herää kysymys, miksi on menestyksekkäitäkin (lajissa kuin lajissa…) kasvattajia, jotka eivät ilmoita pentueistaan pentupalstalla? Ovatko he kenties terveystutkimus-vastaisia eivätkä ”uskalla” tutkituttaa vanhempia koska tietävät, että jotain voi löytyä?”

”Ymmärrän että aihe on vaikea eikä siihen ehkä löydy täydellistä kompromissia. Koskaan ei varmaan ihmiset tule olemaan yhtä mieltä, millainen yhdistelmä on liiallinen riski, mutta tärkeintä olisi kuitenkin tutkimiseen kannustaminen ja avoimuus.”

”En löytänyt tietoa, kuinka vanha saa olla eläinlääkäritodistus esim. poikkeuslupaa haettaessa??”

”WH pentupalsta toimii monen rotuyhdistyksen esimerkkinä, koska asioista kerrotaan avoimesti. Olen ylpeä WH JTO:sta!”

”Päivitykset tulee hitaasti. Olen joutunut odottamaan lähes kuukauden, että lähettämäni pentulomakkeen tiedot julkaistaan.”

”Älkää tehkö terveestä juoksevasta sairasta liialla tutkimuksella. Koiran ikä kun kuitenkin on vain noin 13 vuotta.”

”Voisitte avata kannustusrahatilin tai ”whippet tutkimussponsoritilin” johon voisi halutessaan lahjoittaa rahaa. ”

”Nykyisen pentupalstan vuoksi yhä useampi kasvattaja taitaa myydä pentunsa muiden väylien kautta ja tämä toiminta tulee varmasti lisääntymään mikäli asiat tehdään liian vaikeiksi.”

”Huutelijoita riittää aina. Älkää välittäkö niistä, jotka tuntuvat arvostelevan työkseen ”kaikkea mikä liikkuu” (paitsi itseään). Minusta pentupalsta on erittäin hyvä nykyisellään. Ei ole mitään syytä tehdä liian tiukkoja rajoja. Porkkana toimii paremmin kuin keppi, kun on kyse vapaaehtoisista terveystarkastuksista. Keep up the good work! 👍”

”Hyvä, kun kehitätte palstaa, se on jo keskivertoa parempi”

Muutosehdotukset poimittuna kaikista vastauksista:

Lisätietoja ilmoituksiin:

 • Rataennätykset näkyviin
 • Kuinka mones pentue koiralla on
 • Sukusiitosaste näkyviin
 • tiedot vapaista pennuista paremmin näkyviin
 • Mittaustulos näkyviin
 • DNA testaus (viitaten greyhound-whippeteihin)
 • Suora linkki ilmoituksessa koetuloksiin
 • mahdollisuus liittää kuvia
 • TWA linkki kaikkiin ilmoituksiin
 • Erillinen sivu jossa kerrotaan sairauksista ja niiden huomioimisesta jalostuksessa ja eri sairauksien vaikutuksesta koiran arki-elämään.

Muutosehdotuksia vaatimuksiin:

 • sydänultra lisättävä perusvaatimuksiin
 • sydänkuuntelumahdollisuus otettava pois
 • uroksen alaikäraja astutushetkellä nostettava 24 kk
 • Poikkeuslupakäytäntö otettava pois kokonaan
 • Kohdat ”vanhempien tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä” sekä ”kasvattajan tulee selvittää lähisuvussa esiintyvät sairaudet” ovat täysin naurettavia. Itsestään selvyyksiä varmasti kasvattajille mutta joita yhdistys ei pysty mitenkään valvomaan. Eli ei voida vaatiakaan kun ei valvota.
 • Ulkomaisten urosten käyttöä helpotettava
 • kaikkien terveys- ja koetulosten tulisi olla lisäarvoa ja kannustaa siten tutkimaan, ei edellytys.
 • Ulkoasuun liittyvät ehdotukset:
 • Ei jaottelua täyttää / ei täytä vaan kaikki yhteen pötköön jalostusvaatimukset täyttävään joku kuva tai ”leima” merkiksi
 • varaustilanne tulisi päivittyä useammin
 • Voisiko kasvattaja päivittää ilmoitustaan itse?
 • Suositukset täyttävät pitäisi nostaa esille ensimmäiseksi.
 • Tittelit haaleammalla harmaalla koiran nimeen verrattuna (musta väri).
 • Lokerot tiedoille, selkeä rivitys
 • Kohta ”muuta” johon voisi laittaa vaikka agi tuloksen tms.
 • pelkkä yhdistelmä ja linkki koiranetiin.

Muita ehdotuksia:

 • Ei-jäsenelle mahdollisuus ilmoittaa maksua vastaan
COS 2018 – Royal Charity Open Show 13.10.

COS 2018 – Royal Charity Open Show 13.10.

Whippet-Harrastajat ry:n järjestää yhteistyössä Suomen Greyhound -yhdistyksen kanssa

Royal Canin Open Show

Paikka

ShowHau Center, Vantaa

Palkintotuomarit

Tony Timberlake, Englanti (kennel Chipperlake) – urokset
Helen Johnston, Englanti (kennel Danluke) – nartut ja greyhoundit, BIS
Sanna Norhio-Hanski, (kennel Castamere) – junior- ja seniorhandler

Tuomariesittelyt, Helen Johnston ja Tony Timberlake

FB_tapahtum

Tapahtuman tuotto ohjataan kokonaisuudessaan Whippet-Harrastajat ry:n terveysrahastoon.

Tapahtuman järjestämistä voi tukea myös rahalahjoituksin. Lahjoittamalla 5 euroa se kattaa 5 luetteloa, 10 euroa 2 BIS-ruusuketta ja 25 euroa 8 pehmolelua pentuluokkiin. Voit tietenkin lahjoittaa myös vapaavalintaisen summan. Rahalahjoitukset viitenumerolla 12661 tilille FI95 2074 1800 0336 36/Whippet-Harrastajat ry.

HUOM! Greyhoundit ilmoitetaan näyttelyyn samalla kaavakkeella kuin whippetitkin. Ole tarkkana merkitessäsi rotua ja kilpailuluokkaa. Myös greyhoundien ilmoittautumiset vastaanottaa Sari Mäkiö. Kuitti maksetusta ilmoittautumisesta on toimitettava hänelle osoitteeseen: sari.makio@gmail.com – vain kuitillinen ilmoittautuminen on sitova. HUOM! Maksaessasi ilmoittautumista ole tarkkana, että maksat whippetin W-H ry:lle ja greyhoundin SGY ry:lle.

Whippet-Harrastajat ry toivottaa greyt lämpimästi mukaan yhteistyönäyttelyyn – tekemään yhdessä hyvää!

Ilmoittautumiset 28.9.2018 mennessä (postileima)

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu yllä olevalla nettilomakkeella tai täyttämällä ja postittamalla Kennelliitton näyttelyilmoittautumislomake osoitteella Sari Mäkiö, Kanervatie 7, 21240 Askainen.

Huom! Numerolaput jaetaan paikan päällä. Aikataulukirjettä ei postiteta vaan se julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla noin viikkoa ennen tapahtumaa.

Muistathan, että voidakseen osallistua tapahtumaan koirasi on oltava rokotettu SKL-FKK:n määräysten mukaisesti.

SPONSORIMME

Hannele Lehtoranta, Marina Aaltio, Sari Tapaninaho, Arja Akkanen, Sandra Verchinina, Anne ja Tuomo Tiensuu, Tuula Ahlström, Erja Kaartinen, Hilppa Järvinen, Anu Ahlroos-Lehmus, Anita Sandqvist, Taru Lehtonen, Katarzyna Mijakowska, Helen Johnston, Tony Timberlake


INFO, WHIPPET

Arvosteluluokat

 • pennut 4-6 kk
 • pennut 6-9 kk (pentuluokkiin voi osallistua myös kivespuutteiset pennut)
 • kivespuutteiset
 • kotikoiraluokka (kts. lisätiedot alla)
 • juniorit 9-18 kk
 • nuortenluokka 15-24 kk
 • avoin luokka 15 kk –
 • käyttöluokka (hyväksytty rata- tai maastojuoksutulos)
 • superkäyttöluokka (kts. lisätiedot alla)
 • valioluokka (kaikki muotovaliot)
 • senioriluokka 7-10 v
 • veteraanit yli 10 (kts. lisätiedot alla)
 • kasvattajaluokka
 • jälkeläisluokka
 • pariluokka (kts. lisätiedot alla)

Lisäksi valitaan paras pää ja ilme sekä parhaat liikkeet erikseen kummallekin sukupuolelle. Tuomarit valitsevat kilpailevat koirat.

Ilmoittautumismaksut

27 €/koira, paitsi kotikoiraluokka 12 € ja veteraaniluokka 7 €.
Maksu tilille FI 95 2074 1800 0336 36/Whippet-Harrastajat ry, käytä viitettä 12441.
Maksukuitti tai sen kopio on liitettävä ilmoittautumisen mukaan tai lähetettävä Sari Mäkiölle (sari.makio@gmail.com).
Ilmoittautumiset pariluokkaan, junior- ja seniorhandler -kilpailuihin paikanpäällä (kaikki luokat 5 €).

Lisätietoa arvosteluluokista

Kotikoiraluokka (12 €)

 • koirille, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet missään näyttelyssä ja/tai omistaja/esittäjä ei ole ollut aiemmin näyttelyssä
 • kastroidut urokset
 • purentavikaiset tai koirat, jotka eivät esim. tapaturman vuoksi voi osallistua virallisiin luokkiin

Tästä luokasta valitaan BIS ja VSP -kotikoira mutta luokassa ei jaeta KP:ta.

Superkäyttöluokka (27 €)

 • koirille joilla on rata- tai maastojuoksusta käyttövalionarvoon oikeuttavat tulokset Suomesta mutta ei SERT-tulosta näyttelystä mistään maasta. Myös kivespuutteiset.

Pariluokka (5 €)

 • luokkaan ilmoittaudutaan paikanpäällä. Pariluokassa koirien sukupuolella ja omistajuussuhteilla ei ole merkitystä.

Veteraanit yli 10 vuotta (7 €)

 • poikkeuksellisesti myös näyttelyn vanhimmat kartuttavat terveysrahastoa.

INFO, GREYHOUND

Arvosteluluokat

 • pennut 4-6 kk
 • pennut 6-9 kk (pentuluokkiin voi osallistua myös kivespuutteiset pennut)
 • kivespuutteiset
 • juniorit 9-18 kk
 • nuortenluokka 15-24 kk
 • avoin luokka 15 kk –
 • käyttöluokka (hyväksytty rata- tai maastojuoksutulos)
 • ratalinjaiset (kts. lisätiedot alla)
 • valioluokka (kaikki muotovaliot)
 • senioriluokka 7-10 v
 • veteraanit yli 10 (kts. lisätiedot alla)
 • kasvattajaluokka
 • jälkeläisluokka
 • pariluokka (kts. lisätiedot alla)

Lisäksi valitaan paras pää ja ilme sekä parhaat liikkeet erikseen kummallekin sukupuolelle. Tuomari valitsee kilpailevat koirat.

Ilmoittautumismaksut

25 €/koira, veteraanit 7 €.
Maksu tilille FI39 5780 0720 3430 57/Suomen Greyhoundyhdistys ry, viite 18050.
Maksukuitti tai sen kopio on liitettävä ilmoittautumisen mukaan tai lähetettävä Sari Mäkiölle (sari.makio@gmail.com).
Ilmoittautumiset pariluokkaan ja juniorhandler -kilpailuihin paikanpäällä (kaikki luokat 5 €).

Lisätietoa arvosteluluokista

Ratalinjaiset (25 €)

 • Koirille jotka on kantakirjattu ja hyväksytty FCI rekisteriin. Koiralla ei tarvitse olla hyväksyttyä ratatulosta..

Pariluokka (5 €)

 • Luokkaan ilmoittaudutaan paikanpäällä. Pariluokassa koirien sukupuolella ja omistajuussuhteilla ei ole merkitystä.

Näyttelyn toimikunta ottaa vastaan arpajaispalkintoja ja muita mahdollisia lahjoituksia. Ota yhteys: kumara.makinen@elisanet.fi tai  anita.sandqvist@kolumbus.fi

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 040-768 7790 tai  sari.makio@gmail.com

 

Lihasten liikakasvu (hypertrofia) – geenitesti hyväksytty viralliseksi DNA-testiksi Jalostustietojärjestelmään

Lihasten liikakasvu (hypertrofia) – geenitesti hyväksytty viralliseksi DNA-testiksi Jalostustietojärjestelmään

Whippet-Harrastajat ry on anonut lihasten liikakasvu (hypertrofia) geenitestiä viralliseksi Jalostustietojärjestelmään tallennettavaksi DNA-testiksi whippeteille. Geenivirhe myostatiini-geenissä aiheuttaa lihasten liikakasvua. Normaalisti myostatiini säätelee ja hillitsee lihasten kasvua yli perimän asettaman rajan. Geenivirheen seurauksena lihasmassan määrä kasvaa normaalia suuremmaksi. (Genoscoper)

Asia on käsitelty Kennelliiton DNA-työryhmässä 14.9.2017, joka päätti esittää jalostustieteelliselle toimikunnalle, että whippettien lihasten myostatiinipuutoksesta johtuva hypertrofia -geenitestin DNA-tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin, kun seuraavassa vaiheessa otetaan uusia rotuja mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa. Lisäksi DNA-työryhmä päätti viedä asian antidoping-työryhmälle tiedoksi. Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt DNA-työryhmän esityksen 19.12.2017 ja tieto hyväksynnästä on tullut Whippet-Harrastajat ry:n hallitukselle 24.5.2018.

Saamamme tiedon mukaan aiemmin tehtyjä DNA-tutkimuksia ei voida tallentaa Jalostustietojärjestelmään, vaikka ne olisi tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa. Voit ilmoittaa koirasi tuloksen jalostustoimikunnallemme jalostus@whippetharrastajat.fi, jolloin tulos tallennetaan terveystaulukkoon.

 

Muutoksia poikkeuslupien hakemiseen

Muutoksia poikkeuslupien hakemiseen

Whippet-Harrastajat ry on aiemmin konsultoinut Kennelliiton sydäntyöryhmää koskien sydänsairauksia ja avoimia tuloksia ja nyt yhdistys on päättänyt, että mikäli poikkeavat tutkimustulokset täyttävät sydäntyöryhmän suositukset, erillistä poikkeuslupaa ei tarvitse hakea. 

Kennelliiton sydäntyöryhmän suositus:

Työryhmä suosittelee, että lievä aortanahtauma kontrolloitaisiin viimeistään vuoden sisällä. Jos kontrollissa todetaan edelleen aortanahtauma, koiraa ei suositella jalostuksen. Avoimet tulokset tulee aina kontrolloida. Jos koiraa halutaan käyttää jalostuksen, ja sen tulos on toistuvasti avoin, tulee se yhdistää sellaisen koiran kanssa, jolla ei todeta aortanahtaumaa. Kontrollitutkimukset täytyy tehdä aina saman eläinlääkärin toimesta samaa mittausmenetelmää käyttäen (subkostaalinen mittaus).

Jos kontrollin suorittaa muu kuin edellisen tutkimuksen tehnyt eläinlääkäri, ja tutkimustulos on eriävä, omistaja voi halutessaan anoa Kennelliitolta paneelitutkimusta.

MMVD:n osalta työryhmä suosittelee, että C-tuloksen saanutta koiraa ei käytetä jalostukseen ollenkaan. B-tulos MMVD:n osalta tarkoittaa, että ilman seurantaa ei voida arvioida onko kyseessä normaalilöydös vai läppäsairauden esiaste. Tämän vuoksi B-tuloksen saanutta koiraa tulee seurata MMVD:n varalta säännöllisesti (suositus 12kk välein). Jos B-tuloksen saanut koira ei kolmen vuoden kuluessa osoita sairauden etenemisen merkkejä (tulos pysyy B:nä), se voidaan yhdistää A-tuloksen saanen koiran kanssa. Jos koira saa ensimmäisen kerran B-tuloksen vasta yli 10-vuotiaana, sitä voidaan käyttää jalostukseen A-tuloksen saaneen koiran kanssa.

Terveys- ja luonnekysely

Terveys- ja luonnekysely

Toivomme jäseniemme ja muiden whippetien omistajien vastaavan kyselyyn rodun terveydestä ja luonteesta. Kysely on vapaaehtoinen ja anonyymi. Vastaamiseen menee 10-20 minuuttia.

Kaikki kyselyyn vastanneet voivat osallistua arvontaan jättämällä yhteystietonsa. Palkintoina osallistuminen johonkin Whippet-Harrastajat ry:n järjestämään kokeeseen tai näyttelytapahtumaan sekä tavarapalkintoja. Yhteystietoja ei voida yhdistää luonne- ja terveyskyselyn vastauksiin, joten vastaukset ovat täysin anonyymeja. Linkin arvontalomakkeeseen saat lähetettyäsi kyselyn vastaukset.

Mikäli haluat lisätä koirasi mahdollisen sairausdiagnoosin tai kuolinsyyn myös Whippet-Harrastajien terveystaulukkoon, sen voi tehdä toimittamalla tiedot jalostustoimikunnalle joko sähköpostilla tai postitse:
jalostus@whippetharrastajat.fi tai Essi Piironen, Huhtiniemenkatu 6 A 5, 53810 Lappeenranta

Kysely on avoinna elokuuhun 2018 asti.

Kiitos osallistumisestasi!

 

KYSELYYN