Luonne

HISTORIAN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUOVAAMA LUONNE
Rotumääritelmän mukaan whippet on luonteeltaan ihanteellinen seuralainen, joka sopeutuu hyvin kotioloihin ja urheilulliseen ympäristöön. Whippet on lempeä, kiintyvä ja tasapainoinen. Hylkääviä virheitä ovat aggressiivisuus ja voimakas arkuus. Rodun käyttötarkoitus on kilpajuoksija.

Whippet on luonnostaan erinomainen lemmikki ja perheenjäsen, jolla on hyvä saalisvietti ja kilpailullinen luonteenlaatu. Nämä ominaisuudet ovat muotoutuneet jo rodun taustahistorian aikana ja säilyneet samanlaisina tähän päivään saakka. Whippet oli työläisten koira, joka eli omistajansa taloudessa ja perheen keskellä saman katon alla, juosten vapaa-ajan vedonlyöntikilpailuissa ja kenties tuoden satunnaisen jänisjahdin tuloksena ylimääräistä lihaa pöytään. Työläiselle koira oli arvokas omaisuus, joka haluttiin pitää liki perhettä ja sen piti siitä syystä sopeutua elämäntyyliin. Constance O. Miller (Gazehounds: The Search for Truth, 1988) kirjoittaa: ”… luonnollinen siisteys, huomattava riippuvuus ihmisperheestä, vastahakoisuus mennä ulos sään ollessa kylmä tai märkä ja taipumus nukkua peiton alla muodostuivat vaalituiksi ja valikoiduiksi rotuominaisuuksiksi… aivan yhtä paljon kuin se äärimmäinen innokkuus ja energia, kun oli kilpailun aika. Nämä työläisperheiden vaalimat ominaisuudet ovat säilyneet heidän perintönään meille tähän päivään saakka.”

Whippetin tunnetuksi tuleminen ja nousu työläisten koirasta ylempien yhteiskuntaluokkien suosioon ajoittuu näyttelytoiminnan alkamisen alkuaikoihin 1800-lopun loppupuolelle.  Millerin mukaan whippetin suosio ”ei ollut sen juoksijan olemuksen ansiota, vaikka sekin oli merkittävä, vaan sen ominaisuudet mitä hurmaavimpana ja rakastettavimpana lemmikkinä, sekä sen hienostunut viehkeys, mitkä synnyttivät antaumuksellista omistautumista rodulle sitä mukaa, kun sen tunnettavuus rotuna kasvoi”.

Ollakseen jännittävään urheilulajiin tarkoitettu koira, whippet on kotikoirana kaikkein miellyttävin. Se on uskollinen, kuten greyhoundit tunnetusti ovat, sekä kaikin puolin älykäs, kuten kettuterrieri, eikä se ole kuitenkaan ulkoillessa ylettömän itsenäinen eikä sisällä talossa liiallisen äänekäs ja levoton. Todellakin, kukaan koirien ystävä ei voi vastustaa tätä pientä iloista, kaunista ja rakastavaa seuralaista. Jopa karaistuneiden työläisten joukossa, joiden whippetkilpailut ovat parhainta urheilua siinä missä coursing ylemmän luokan parissa, näkee whippetiä yleensä hellittävän ja hellittävän nimenomaan kuten omaa lasta.

Jacques Boulenger

Animals of Sport, 1912

LUONTEEN ARVIOINTIMENETELMÄT

Havainnoimalla koiran käyttäytymistä saamme viitteitä sen luonteesta. Luonteella tarkoitetaan siis koiran taipumusta käyttäytyä määrätyllä tavalla määrätyissä tilanteissa. Geenitestin luominen käyttäytymisominaisuuksien selville saamiseksi on vaikeaa tai jopa mahdotonta, koska käyttäytyminen on monimutkaista ja siihen vaikuttaa todennäköisesti useat eri geenit ja niiden lisäksi ympäristöllä on suuri vaikutus.

Koiran luonteen arvioimiseksi on useita eri välineitä ja kaikista näistä eri arviointitavoista yhdessä voidaan muodostaa kokonaisuuskäsitys koiran luonteesta.

Standardoidut arviointimenetelmät: 
Standardoituja arviointimenetelmiä ovat luonnetesti, MH-kuvaus ja jalostustarkastuksen käyttäytymisosio. Luonnetestistä ja MH-kuvauksesta on huomioitava, että yleensä näihin testeihin tuodaan niitä koiria joilla ei ole kovin pahoja käytösongelmia, eli tulokset voivat antaa rodun tilasta optimistisen kuvan. Huomattava myös on, että näissä testeissä ei testata suhtautumista toisiin koiriin ja että testeissä havainnoidaan käyttäytymistä vieraassa ympäristössä, joten se ei välttämättä ennusta sitä, miten koira käyttäytyy kotona tai tutussa ympäristössä (esim. laumanvartijakoirat).

Koiran käyttäytymisen arviointi ja sen suhtautuminen eri asioihin arjessa, tutussa kotiympäristössä, harrastuksissa jne.:
Yleisesti ottaen omistajien antamat arviot omien koiriensa luonteista ovat luotettavia, vaikka luonnetta kuvaavien termien käyttö ja niiden merkitysten sisältö voi vaihdella, jos ei ole omaksuttu esim. standardoitujen testien käsitteitä. On kuitenkin havaittu, että koiran stressiä ja pelkoa ei aina tunnisteta omistajan toimesta ja näin syntyy “positiivisuusvääristymä” omaa lemmikkiä kohtaan (Tiira).

Käyttötestit ja kokeet:
Käyttötesteissä ja kokeissa, kuten mm. vinttikoirien juoksukokeissa, testataan osaa koiran käyttäytymisestä tai viettiä ja mihin koulutuksella ja harjoittelun määrällä on suuri vaikutus, joten ne eivät mittaa koiran käyttäytymistä yleisellä tasolla.

LUONNETESTI, MH-KUVAUS JA KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUS

Standardoidut arviointimenetelmät ovat määriteltyjä, objektiivisia ja arvioitavissa. Kennelliitolla on kolme menetelmää luonteen arviointiin: luonnetesti, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus. Kaikki nämä menetelmät perustuvat siihen, että koira suorittaa tietynlaisen radan, jossa se kohtaa erilaisia tilanteita ja asioita. Arviointimenetelminä ne täydentävät toisiaan.

LUONNETESTI: Luonnetestin tarkoituksena on arvioida koiran käyttäytymistä tilanteissa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Koira joutuu henkisen stressin alaiseksi, jotta saadaan perusreaktioita esiin. Testiä voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin ja se antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta. Luonnetesti muodostuu useasta osa-alueesta ja testin kulkua säädellään koiran reaktioiden mukaan. LTE kertoimet kertovat mitkä ominaisuudet on kouluttaen parannettavissa/kokemuksin heikennettävissä: Mitä pienempi kerroin, sitä suurempi vaikutus opitulla.

MH-LUONNEKUVAUS: MH-luonnekuvauksen tarkoituksena on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä kuvausohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina. MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Jokainen ärsytystilanne aloitetaan samalla tavalla kaikille koirille. Koiran osoittaessa vähäistä kiinnostusta tai se ei kiinnostu ollenkaan, ei osiota tehdä erilaiseksi tai kiinnostavammaksi koiran aktivoimiseksi. Koiran käsittely ja ärsytystilanteet ovat jokaiselle voimakkuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset. Osiot päätetään siten, ettei siitä koidu koiralle uutta ärsytystilannetta. Ajalla on suuri merkitys koiran palautumiselle ja siksi eri toimenpiteet suoritetaan tietyin aikavälein.

KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUS: Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

LUONNETESTI TULOKSET

Luonnetestitulokset 2000-2018
päivitetty 24.6.2018

MH-KUVAUS TULOKSET

MH-kuvaus tulokset
päivitetty 24.6.2018

LISÄTIETOA

Löydät kattavan tietopaketin koiran käyttäytymisestä, eleistä ja mahdollisista käytösongelmista Koiranomistajan peruskurssin sivuilta.