Sydänterveet seniorit -galleria

Läppävika

Läppävika (eteiskammioläppien myksomatoosi rappeuma / myxomatous mitral valve degeneration, MMVD) on whippeteillä esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista yleisin. Tyypillisesti sairaus ilmenee keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla koirilla. Yhdistyksen sydäntutkimustilaston mukaan yli 8 vuotiaana tutkituista whippeteistä jopa 42 %:lla on todettu läppävika. Pääsääntöisesti läppien rappeutuminen etenee hitaasti ja osalla koirista läppävika ei ehdi oireilla lainkaan. Kuitenkin mitä nuorempana läppien rappeutuminen alkaa, sitä todennäköisempää on sen johtaminen lääkitystä vaativaan sydämen vajaatoimintaan ja koiran elämänlaadun heikkenemiseen.

Yhdistys pyrkii edistämään läppävikatietoisuutta. Nyt kutsummekin yli 8-vuotiaita sydänterveitä koiria galleriaan!

Gallerian pääsyvaatimuksena on, että koiralla on yli 8-vuotiaana annettu virallinen sydämen ultraäänilausunto A–tuloksilla (ei osoita tutkimuspäivänä sydänsairauksiin viittaavia löydöksiä), läppävian osalta hyväksytään yli 10-vuotiaana saatu B –tulos (tulos on kyseisen sydänsairauden suhteen avoin: tutkimuspäivänä ei voida löydösten perusteella arvioida ilman seurantaa, onko koira kyseisen sydänsairauden suhteen terve vai sairas).

Koirasta julkaistaan galleriassa kuva, linkki sukutauluun sekä omistajan halutessa vapaamuotoinen lyhyt esittely koirasta.
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen jalostus@whippetharrastajat.fi

Pentupalstan uudet vaatimukset 1.1.2019 alkaen

Pentupalstan uudet vaatimukset 1.1.2019 alkaen

Whippet-Harrastajat ry:n syysvuosikokouksessa 8.12.2018 hyväksyttiin uudet pentupalstan vaatimukset.

Uudet perusvaatimukset ja yhdistyksen jalostusvaatimukset ovat voimassa 1.1.2019 alkaen. Lisäksi päivitettiin poikkeusluvan hakemisen ohjetta.

Lisätyt kohdat on punaisella ja muutokset sinisellä.

Pentupalstan vaatimukset ja pentupalstalla ilmoittamisen ohjeet voi kokonaisuudessan lukea TÄÄLTÄ.

 

PERUSVAATIMUKSET (01.01.2019 alkaen)

 • Kasvattajan tulee olla Whippet-Harrastajat ry:n jäsen.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ja alle 8-vuotias.
 • Ensisynnyttäjän tulee olla astutushetkellä alle 6-vuotias.
 • Uroksen tulee olla astutettaessa vähintään 18 kk.
 • Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas ja kykenevä luonnolliseen astutukseen. Astutus ei saa tapahtua pakottamalla.
 • Narttuja, jotka ensimmäisen pentueensa kohdalla eivät kyenneet synnyttämään luonnollisesti tai huolehtineet normaalisti jälkeläisistään ilman syytä, ei tulisi käyttää uudestaan jalostukseen.
 • Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on puutteellinen sukupuolivietti, ei tule käyttää jalostukseen. Sukupuolivietin lisäksi jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota myös uroksen tiinehdyttämiskykyyn.
 • Keinosiemennyksessä noudatetaan siitä erikseen annettua Kennelliiton ja FCI:n ohjeistusta. Keinosiemennyksen syynä ei saa olla nartun tai uroksen haluttomuus tai kyvyttömyys normaaliin astutukseen.
 • Yhdistelmä ei saa olla sisarus-, puolisisarus-, isä/tytär eikä äiti/poika – paritus.
 • Vanhempien tulee olla luonteeltaan moitteettomia eivätkä ne saa osoittaa vihaisuutta tai arkuutta.
 • Vanhempien tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä. Niillä ei saa olla eivätkä ne saa tiettävästi periyttää vikoja tai sairauksia.
 • Kasvattajan tulee selvittää mahdollisimman tarkasti lähisuvussa esiintyvät sairaudet huomioiden myös kivesvikaisuus.

Kasvattajalla on hyvin perustellusta syystä mahdollisuus hakea jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa perusvaatimukset täyttämättömän pentueilmoituksen julkaisemiseen yhdistyksen pentupalstalla. Poikkeusluvan hakemista koskevat ohjeet löytyvät pentupalstalla ilmoittaminen -kohdasta.

 

YHDISTYKSEN JALOSTUSVAATIMUKSET (edellisten lisäksi)

 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmäpeilauslausunto tuloksella ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmäpeilaustutkimus on voimassa 24 kk.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa virallinen sydämen ultraäänitutkimus, jossa ei todeta poikkeavia löydöksiä. Sydämen ultraäänilausunto on voimassa 24 kk. (Aiemmin: Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa virallinen sydämen ultraäänitutkimus, jossa ei todeta poikkeavia löydöksiä. Sydämen ultraäänilausunto on voimassa 24 kk. Jos sydämen ultraäänitutkimus ei ole mahdollinen, vaihtoehtona on virallinen sydänkuuntelutulos lausunnolla ei sivuääniä. Sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk.)
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelystä vähintään laatupalkinto EH (erittäin hyvä) sekä hyväksytty juoksutulos tai virallinen koejuoksu.
 • Yksittäisen koiran Suomessa rekisteröity jälkeläismäärä saa olla SKL:n suosituksen mukaisesti korkeintaan 45 jälkeläistä (5 % rodun 4 vuoden rekisteröintimäärästä).

Molempien vanhempien virallista mittausta suositellaan.
Molempien vanhempien virallista selkätutkimusta  (LTV + SP + VA) suositellaan.

 

POIKKEUSLUPA PENTUPALSTALLA ILMOITTAMISEEN 

Kasvattajalla on hyvin perustellusta syystä mahdollisuus hakea jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa perusvaatimukset täyttämättömän pentueilmoituksen julkaisemiseen yhdistyksen pentupalstalla. Myönnetystä poikkeusluvasta tulee maininta pentueen ilmoitukseen. Jos poikkeuslupaa ei myönnetä, ei pentue pääse pentupalstalle.

 • Poikkeuslupahakemus on jätettävä jalostustoimikunnalle vähintään kuukautta ennen oletettua kiiman alkua, mutta kuitenkin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Hakemuksen tulee sisältää perusteet poikkeusluvalle sekä tarpeelliset terveystutkimustulokset ja muut tiedot.
 • Jos halutaan käyttää yli-ikäistä narttua jalostukseen, on hakemuksessa oltava mukana eläinlääkärintodistus, jossa todetaan, ettei yli-ikäisen nartun jalostuskäytölle ole terveydellisiä esteitä.

Tästä poikkeuksena on tiettyjä selkä- ja sydäntuloksia, joissa noudatetaan Suomen Kennelliiton ohjeistusta, jotka on listattu yhdistyksen Pentupalstan vaatimukset – sivulla. http://www.whippetharrastajat.fi/jalostus-ja-kasvatus/pentupalsta/pentupalstan-vaatimukset/.

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA: Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys!

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA: Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys!

JTO 2021-2025 päivitystä käynnistellään pikkuhiljaa!

JTO:n päivitys on tarkoitus saada valmiiksi 2019 loppuun mennessä, jotta se saadaan ajoissa jäsenistön kommentoitavaksi ja lähetettyä Kennelliittoon vuonna 2020.

Urakkaa riittää, jonka vuoksi jalostustoimikunta pyytää apua: jos olet kiinnostunut koostamaan tuloksia ja kirjoittamaan uutta JTO:ta ja/tai sinulla on rotuun liittyviä tilastoja (koko, käyttöominaisuudet, terveys, luonne – mikä vaan), ota yhteyttä!

Yhteydenottoja toivotaan 20.1.2019 mennessä osoitteeseen jalostus@whippetharrastajat.fi

Muutoksia kannusterahaohjelmiin 1.1.2019 alkaen

Muutoksia kannusterahaohjelmiin 1.1.2019 alkaen

Kannusterahoihin tulee muutoksia vuoden 2019 alusta alkaen ja vuonna 2018 tehtyihin tutkimuksiin tulee anoa kannusteraha tammikuun 2019 aikana, jotta se maksetaan vielä vanhan kannustesumman mukaan.

Whippet-Harrastajat ry voi myöntää kannusterahaa tarpeellisiksi katsomilleen tutkimuksille tiedonkeruuta ja rodun terveydentilan kartoittamista varten. Kunkin kannusterahaohjelman ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

RUUMIINAVAUS

Yhdistyksen hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kannusteen jolla korvataan osa tutkimuskuluista. Tuki on voimassa takautuvasti 1.1.2012 alkaen tehdyille tutkimuksille.

1.1.2019 alkaen tukirahan suuruus on jäsenelle 50 € ja ei-jäsenelle 40 € per tutkimus.

(Aiemmin: Tukirahan suuruus on 50 € per tutkimus.)

Koira voidaan toimittaa avattavaksi joko Eviraan tai Eläinlääketieteellisen patologian osastolle mikäli omistajan on mahdollista tuoda koira Helsinkiin.

Eläinlääketieteellisen patologialla tutkimista varten koira tuodaan Yliopistolliseen Pieneläinsairaalaan (auki ympäri vuorokauden), ja potilastoimiston kautta tehdään lähete sekä hoidetaan laskutus. Eläinsairaala sijaitsee Viikissä, Koetilantie 2, Helsinki.

Evirassa koiria tutkitaan vain Helsingin toimipisteessä. Eviran sivuilta löytyy ohjeet Eviraan toimittamisesta.

Omistaja maksaa avauskulut itse ja hakee tukirahaa sen jälkeen. Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa patologin lausunnon jalostustoimikunnalle rotujärjestön käyttöön ja julkaistavaksi.

SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUS

Yhdistys on ottanut 2012 alkaen käyttöön kannusteen, jolla korvataan osa sydämen ultraäänitutkimuskuluista.

1.1.2019 alkaen tukirahan suuruus per koira porrastetaan koiran iän perustella. Kannusteen alaikäraja on 24 kk, josta voidaan poiketa sairausepäilyn vuoksi. Kannusteraha maksetaan myös yhdestä uusintatutkimuksesta, joka on tehty 6 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle koiralle ja edellisestä tutkimuksesta on kulunut vähintään 2 vuotta.

Tukirahan suuruus:

koiran ikä 2-6 v. 6-8 v. yli 8 v.
Jäsen 60 € 70 € 80 €
Ei-jäsen 40 € 50 € 60 €


(Aiemmin: 1.1.2016 alkaen tukirahan suuruus on 70 € per koira. Kannusteraha maksetaan jatkossa myös yhdestä uusintatutkimuksesta, joka on tehty 6 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle koiralle ja edellisestä tutkimuksesta on kulunut vähintään 2 vuotta.)

Tutkimuksen tulee olla Kennelliiton hyväksymän sydänlausuntoja antavan eläinlääkärin tekemä. Lista eläinlääkäreistä löytyy täältä.

Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa ultraäänilausunnon jalostustoimikunnalle rotujärjestön käyttöön ja julkaistavaksi terveyslistassa. Kannusterahan maksuehdot ovat voimassa toistaiseksi.

SELKÄKUVAUS

Yhdistys on v. 2017 ottanut käyttöön kannusteen, jolla korvataan osa selän röntgenkuvauksen kuluista. Tuki on voimassa takautuvasti 1.1.2017 jälkeen tehdyille kuvauksille.

1.1.2019 alkaen Kennelliitossa virallisesti lausutuista kuvista LTV & SP & VA (välimuotoinen lanne-ristinikama & spondyloosi & nikamien epämuotoisuus) maksetaan kannusterahaa 60 € jäsen ja 50 € ei-jäsen.

(Aiemmin: Kennelliitossa virallisesti lausutuista kuvista maksetaan kannusterahaa seuraavasti:
-LTV  & SP (välimuotoinen lanne-ristinikama & spondyloosi), yhteensä 70 €
-LTV & SP & VA (välimuotoinen lanne-ristinikama & spondyloosi & nikamien epämuotoisuus), yhteensä 85 €)

Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa lausunnosta täydellisen kopion jalostustoimikunnalle rotujärjestön käyttöön ja mahdolliset lisätiedot julkaistavaksi terveystaulukossa.

Kannusterahan maksuehdot ovat voimassa toistaiseksi.

KANNUSTERAHAN HAKEMINEN

 • Kirjoita viestiin koiran virallinen nimi, rekisterinumero ja omat yhteystietosi sekä tilinumerosi IBAN muodossa
 • Sydänkannustetta hakiessa mainitse myös koiran ikä
 • Liitä mukaan lausunto mahdollisine liitteineen
 • Mikäli haet kannustetta alle 2-vuotiaan koiran sydänultrasta, liitä mukaan eläinlääkärintodistus sydänsairausepäilystä

Sähköisesti

Toimita yllä olevat tiedot osoitteeseen jalostus@whippetharrastajat.fi

Postitse

Toimita yllä olevat tiedot osoitteeseen Essi Piironen, Huhtiniemenkatu 6 A 5, 53810 Lappeenranta

 

Kysely pentupalstan kehittämisestä, kyselyn vastaukset

Yleistä

Kysely pentupalstan kehittämisestä toteutettiin heinä-elokuussa 2018. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia, mielipiteitä ja muutosehdotuksia.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 36 kpl. Jäsenmäärään suhteutettuna otanta on siis verraten pieni, vain 5%. Vastaajista harrastaja oli 25 kpl ja rodusta kiinnostuneita 2 kpl muodostaen 75% vastaajista. Kasvattaja vastaajista oli 9 kpl (25%). Jäsenkasvattajia on yhteensä 39 kpl joten 9 vastausta kattaa noin 23% kasvattajista.

Kysymys 1: Tulisiko pentupalstan sääntöjä tai toimintatapoja muuttaa?

58,3% kaikista vastaajista vastasi tähän kysymykseen kyllä. Kasvattajat kokivat muutoksen vielä tarpeellisemmaksi; harrastajista 55,6% ja kasvattajista 66,7% vastasivat kyllä.

Kysymys 2: Mikä palstassa on nykyisellään hyvää ja toimivaa?

Vastauksia tähän kysymykseen annettiin 29 kpl. Tämä oli avoin kysymys. Suuri osa hyväksi ja toimivaksi koetuista asioista liittyi ulkoasuun, palstan selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Linkit KoiraNetiin ja The Whippet Archivesiin sekä ilmoitettavien tietojen monipuolisuus sai myös kiitosta. Hyväksi koettiin myös se että ilmoituksissa kerrotaan selkeästi mitkä vaatimukset eivät täyty, ja että ilmoituksiin kerätyt tiedot ovat kattavia.

Koettiin että palstalta saa hyvin tarvittavat tiedot pentueista ja että pentua etsivät on luontevaa ohjata pentupalstaa katsomaan. Yleisesti terveystulosten kattavuus ja suositusten selkeys sai kiitosta.

Terveystulosten vaatimukset koettiin tärkeäksi, ja palstalta näkee helposti mihin rotujärjestöä haluaa rotua viedä.

Kysymys 3: Mikä palstassa ei toimi / on huonoa?

Tähän avoimeen kysymykseen tuli 25 vastausta. Vastaukset voidaan ryhmitellä pääkategoriaan:

Liikaa vaatimuksia:

 • terveys liian suuressa arvossa ja ohjaa liikaa pentupalstaa
 • kaikkien pitäisi saada ilmoittaa pentue listalla ilman mitään vaatimuksia
 • hyväksytyn juoksutuloksen vaatimus on huono, suosii juoksijalinjaa ja sekalinjaa kasvattavia
 • suosii tilastokasvattajia, liikaa nippelitietoja

Liian vähän vaatimuksia:

 • selkäkuvaukset puuttuvat vaatimuksista, niiden pitäisi olla siellä
 • uroksen ikäraja astutushetkellä vain 18kk (4kpl)
 • sydänultrauksen tulisi olla kuuntelun tilalla.
 • terveystutkimuksia pitäisi olla jo perusvaatimuksissa (ainakin sydän)

Palsta suosii tutkimattomuuteen:

 • mitä enemmän tutkitaan, sitä epätodennäköisemmin pääsee palstalle
 • LTV muutoksia ei pitäisi huomioida ollenkaan palstaan suosituksissa vaan kasvattajalle tulee antaa vapaus yhdistellä koiria tämän suhteen vapaasti
 • pikkuvikainen tutkittu ei pääse mutta tutkimaton pääsee
 • jos toiselta on selkä kuvattu ja toiselta ei niin ei pääse palstalle. Ei saisi olla näin

Vastauksissa pohdittiin myös miten luonnevaatimusta voidaan valvoa, ja toisaalta toivottiin että lyhyet kuvaukset emän ja isän luonteista olisi hyvä näkyä ilmoituksissa.

Vastauksissa tuotiin esiin epäkohtia poikkeuslupakäytäntöön liittyen. Kun tarkastellaan myöhemmin poikkeuslupakäytäntöön liittyviä vastauksia, on selvää että toimintatapaa ei tunneta; missä tilanteessa poikkeuslupaa tarvitaan ja missä tilanteissa sitä ei voida myöntää on selvästi epäselvää. Tätä tullaan selventämään esimerkein pentupalstalla.

Myös palstan jako jalostusvaatimusten täyttäviin ja muihin yhdistelmiin oli usean vastaajan mielestä ongelmallinen tai huono. Vastausten mukaan se harhaanjohtaa ostajaa luulemaan että jalostusvaatimukset täyttävästä yhdistelmästä saa paremman koiran tai hankaloittaa lukemista ja tekee palstan sekavaksi.

Kysymys 4: Millaiset pentupalstan sääntöjen / kriteerien tulisi olla?

Avoin kysymys, vastauksia 24. Kuusi vastaajaa toteaa nykyisten olevan hyvät sellaisenaan, ja koettiin että on hyvä että myös pentueet jotka eivät täytä kaikkia kriteereitä voidaan ilmoittaa. Yleisesti toivottiin, että vaatimukset olisivat sellaiset että ne estäisivät pentutehtailua, kannustaisivat avoimuuteen ja toisaalta ohjaisi voimakkaammin rodun jalostusta. Toisaalta toivottiin että kaikki pääsevät palstalle, ilman mitään kriteereitä. Osa vastaajista toivoi lisää terveystarkastuksia vaatimuksiin lisättäväksi (ei eritelty mitä), mutta arveltiin sen vaativan PEVISAan liittymistä.

Tärkeäksi koettiin että kaikki, tai ainakin mahdollisimman moni syntyvä pentue ilmoitettaisiin palstalla.

Tässä osiossa tuotiin esiin paljon samoja asioita kuin edellisessä kysymyksessä. Nämä muutosehdotukset on listattu kaikki yhteen kaikista osioista.

Kysymys 5: Kasvattajan on mahdollista anoa poikkeuslupaa. Onko tämä menettely sinusta toimiva?

59% vastaajista koki että menettely on toimiva. 23 % vastasi ”Ei” ja 18% vastasi ”En osaa sanoa”.

Kysymys 6: Onko poikkeusluvan hakeminen helppoa?

85% vastaajista vastasi ”En osaa sanoa”. Kolme vastaajaa, 9% vastasi ”Ei” ja kaksi vastaajaa, 6% vastasi ”kyllä”.

Kysymys 7: Mitä kehitettävää / muutettavaa näet poikkeuslupamenettelyssä?

Vastauksia tarkastellessa on selvää että poikkeuslupamenettelyä tulee selventää ja ohjeistusta tarkennettava esimerkein. Se koetaan hankalaksi, ei toimivaksi, epäreiluksi ja jopa puolueelliseksi.

Poikkeuslupamenettelyyn toivottiin lisää ohjeistusta ja selvennyksiä suoraan vastauksissakin. Mitkä seikat vaikuttavat ja mitä asioita otetaan huomioon. Selkeys ja läpinäkyvyys varmasti myös korjaisivat niitä väärinkäsityksiä, mitä poikkeuslupamenettelyyn liittyy / on kuultu.

Muutama vastaaja pohti onko poikkeuslupamenettely vain kumileimasin, onko niitä koskaan kielletty? Pohdittiin myös että moni kasvattaja kokee poikkeusluvan hakemisen periaatteellisista syistä nöyryyttävänä kun samaan aikaan palstalle pääsee sillä, että koiralta ei löydy juuri mitään tuloksia. Toisaalta koettiin että liian herkästi tulee poikkeuslupaa anoa, mutta toisaalta poikkeuslupa voisi laajentua koskemaan tutkimattomia (selkä, sydän, silmät).

Poikkeuslupamenettelyn poistoa toivottiin ja perusteltiin seuraavasti:

 • Ilmoitus tulisi päästä palstalle puutteellisena, jolloin puutteen vakavuuden arviointi jää ostajalle
 • Koiran tutkineen eläinlääkärin lausunto terveydestä pitäisi riittää pentupalstalle pääsyyn ilman poikkeuslupia. Yhdistyksen mielipide ei voi ajaa eläinlääkärin ohi. Lisäksi miksi täysin tutkimattomat koirat pääsevät palstalle ilman poikkeuslupaa? Rankaistaan tutkittuja ja kannustetaan käyttämään tutkimattomia?!
 • Poikkeuslupakäytäntö on huono, koska se jättää tulkinnanvaraa, ja myös eriarvoiseen asemaan hakiijat. Kuka osaa/ymmärtää perustella poikkeuslupaperusteet, tai kuka jättää poikkeuslupa-anomuksen tekemättä kun ei tiedä mitkä olisivat riittävät perusteet.

Tiukennuksiakin toivottiin, mm.

 • avoimen tuloksen aortanahtaumasta saanutta koiraa ei tarvitsisi käyttää jalostukseen edes terveen parin kanssa. Rodussa riittää populaatiota tarpeeksi terve-terve parituksiinkin.
 • tarkempi tarkistus ja tiukemmat myöntöperusteet.

Kysymys 8: Onko sinulla muuta palautetta tai terveisiä aihetta koskien?

Kiitosten lisäksi joitain muutosehdotuksia oli tässä osiossa. Nämä löytyvät listasta johon kaikki muutosehdotukset on listattu.

Muita kommentteja:

”Minusta on hyvä, että kaikki halukkaat (pl. poikkeuslupaa edellyttävät tai jos sitä ei ole myönnetty) pääsevät pentupalstalle. Vähentää todennäköisesti Tori.fi ym vastaavissa ’villeissä’ palstoissa ilmoittelua. Monet pennunostajat (myös ensikertalaiset) alkavat olla jo niin valveutuneita, että osaavat edellyttää terveystarkkeja ja tuloksia harrastuslajeista jne. Ennemminkin herää kysymys, miksi on menestyksekkäitäkin (lajissa kuin lajissa…) kasvattajia, jotka eivät ilmoita pentueistaan pentupalstalla? Ovatko he kenties terveystutkimus-vastaisia eivätkä ”uskalla” tutkituttaa vanhempia koska tietävät, että jotain voi löytyä?”

”Ymmärrän että aihe on vaikea eikä siihen ehkä löydy täydellistä kompromissia. Koskaan ei varmaan ihmiset tule olemaan yhtä mieltä, millainen yhdistelmä on liiallinen riski, mutta tärkeintä olisi kuitenkin tutkimiseen kannustaminen ja avoimuus.”

”En löytänyt tietoa, kuinka vanha saa olla eläinlääkäritodistus esim. poikkeuslupaa haettaessa??”

”WH pentupalsta toimii monen rotuyhdistyksen esimerkkinä, koska asioista kerrotaan avoimesti. Olen ylpeä WH JTO:sta!”

”Päivitykset tulee hitaasti. Olen joutunut odottamaan lähes kuukauden, että lähettämäni pentulomakkeen tiedot julkaistaan.”

”Älkää tehkö terveestä juoksevasta sairasta liialla tutkimuksella. Koiran ikä kun kuitenkin on vain noin 13 vuotta.”

”Voisitte avata kannustusrahatilin tai ”whippet tutkimussponsoritilin” johon voisi halutessaan lahjoittaa rahaa. ”

”Nykyisen pentupalstan vuoksi yhä useampi kasvattaja taitaa myydä pentunsa muiden väylien kautta ja tämä toiminta tulee varmasti lisääntymään mikäli asiat tehdään liian vaikeiksi.”

”Huutelijoita riittää aina. Älkää välittäkö niistä, jotka tuntuvat arvostelevan työkseen ”kaikkea mikä liikkuu” (paitsi itseään). Minusta pentupalsta on erittäin hyvä nykyisellään. Ei ole mitään syytä tehdä liian tiukkoja rajoja. Porkkana toimii paremmin kuin keppi, kun on kyse vapaaehtoisista terveystarkastuksista. Keep up the good work! 👍”

”Hyvä, kun kehitätte palstaa, se on jo keskivertoa parempi”

Muutosehdotukset poimittuna kaikista vastauksista:

Lisätietoja ilmoituksiin:

 • Rataennätykset näkyviin
 • Kuinka mones pentue koiralla on
 • Sukusiitosaste näkyviin
 • tiedot vapaista pennuista paremmin näkyviin
 • Mittaustulos näkyviin
 • DNA testaus (viitaten greyhound-whippeteihin)
 • Suora linkki ilmoituksessa koetuloksiin
 • mahdollisuus liittää kuvia
 • TWA linkki kaikkiin ilmoituksiin
 • Erillinen sivu jossa kerrotaan sairauksista ja niiden huomioimisesta jalostuksessa ja eri sairauksien vaikutuksesta koiran arki-elämään.

Muutosehdotuksia vaatimuksiin:

 • sydänultra lisättävä perusvaatimuksiin
 • sydänkuuntelumahdollisuus otettava pois
 • uroksen alaikäraja astutushetkellä nostettava 24 kk
 • Poikkeuslupakäytäntö otettava pois kokonaan
 • Kohdat ”vanhempien tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä” sekä ”kasvattajan tulee selvittää lähisuvussa esiintyvät sairaudet” ovat täysin naurettavia. Itsestään selvyyksiä varmasti kasvattajille mutta joita yhdistys ei pysty mitenkään valvomaan. Eli ei voida vaatiakaan kun ei valvota.
 • Ulkomaisten urosten käyttöä helpotettava
 • kaikkien terveys- ja koetulosten tulisi olla lisäarvoa ja kannustaa siten tutkimaan, ei edellytys.
 • Ulkoasuun liittyvät ehdotukset:
 • Ei jaottelua täyttää / ei täytä vaan kaikki yhteen pötköön jalostusvaatimukset täyttävään joku kuva tai ”leima” merkiksi
 • varaustilanne tulisi päivittyä useammin
 • Voisiko kasvattaja päivittää ilmoitustaan itse?
 • Suositukset täyttävät pitäisi nostaa esille ensimmäiseksi.
 • Tittelit haaleammalla harmaalla koiran nimeen verrattuna (musta väri).
 • Lokerot tiedoille, selkeä rivitys
 • Kohta ”muuta” johon voisi laittaa vaikka agi tuloksen tms.
 • pelkkä yhdistelmä ja linkki koiranetiin.

Muita ehdotuksia:

 • Ei-jäsenelle mahdollisuus ilmoittaa maksua vastaan