Yhdistys on vastaanottanut PEVISA-aloitteen jonka on allekirjoittanut 66 yhdistyksen jäsentä. PEVISA aloite käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2020. Kokouskutsu lähetetään myöhemmin. Yleiskokous päättää aina PEVISAn mahdollisesta voimaantulosta, sen muutoksista ja myös sen päättymisestä.

PEVISA esitykset tulee olla kokouskutsussa täydellisinä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouksessa ei voi esittää muutoksia alla oleviin vaihtoehtoihin tai tehdä uusia esityksiä. Mahdolliset kysymykset ja esitykset yleiskokoukselle tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille 12.11.2020 mennessä. Yleiskokous voi myös päättää että PEVISA ohjelmaan ei hakeuduta.

PEVISA on Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, jonka tarkoituksena on
1. ennaltehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka
– alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja
– aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
– vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta.
2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille.

Rotujärjestön yleiskokous päättää pevisa-ohjelmaan hakeutumisesta ja rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

Rotujärjestön on toimitettava PEVISA-esitys Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kennelliitto voi kuitenkin perustellusta syystä siirtää koko ohjelman tai jonkin ehdon voimaan tuloa anotusta aikataulusta eteenpäin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mikäli pevisa-aloite hyväksytään tulevassa kokouksessamme, tulee se voimaan aikaisintaan 2022 alusta. Pevisa-ohjelman vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta tarkastellaan tyypillisesti JTO:n voimassaolokauden aikana ja sitä jatketaan tai siitä luovutaan JTO:n päivittämisen yhteydessä.

Esityksessä ei ole määritetty raja-arvoja. Tämä tarkoittaa tutkimuspakkoa selän, silmien ja sydämen osalta, mutta ei rajoitusta tuloksen perusteella.

Ehdotuksessa on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Sydämen auskultaatiolausunto, silmätarkastuslausunto ja selkälausunto (LTV ja VA)
  2. Sydämen ultraäänitutkimus, silmätarkastuslausunto ja selkälausunto (LTV ja VA).

Ensimmäisessä vaihtoehdossa sivuäänen löytyessä tulee sydämen ultraäänitutkimus tehdä.

Ylläolevien tutkimusten alaikäraja on 12kk. Auskultaatiolausunto on voimassa 12 kk, sydämen ultraäänitutkimus ja silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Selkätutkimuslausuntoa ei tarvitse uusia.

Ulkomaisten urosten jalostuskäytön osalta ei tutkimuspakkoa.

Pevisa-aloitteessa mainitut liitteet (liite 1 – liite 3) ovat ohjelmaan liittyvät kennelliiton lomakkeet sekä allekirjoitusliite.
Hallitus pyytää jäsenistöä huolellisesti tutustumaan PEVISA-aloitteeseen ja sen perusteluihin. Tulevassa kokouksessa päätetään hakeudutaanko PEVISA ohjelmaan. Mikäli jäsenistö kokouksessa päättää että PEVISA ohjelmaan hakeudutaan, se päättää myös ohjelman sisällöstä etukäteen esitellyistä vaihtoehdoista.

PEVISA-aloite

Yleinen PEVISA ohje 

Yleinen PEVISA sääntö