Säännöt

WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

saantomuutos

Hyväksytty PRH 28.07.2022
 
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
 
Yhdistyksen nimi on Whippet-Harrastajat – The Finnish Whippet Club ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko Suomi.
 
2. SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
 
Whippet-Harrastajat – The Finnish Whippet Club ry voi kuulua yhdistyksiin, joiden katsotaan edistävän rodun eteenpäin viemistä, whippet-rodun jalostusta, tietoutta tai eri harrastusmuotoja.
 
3. KIELI
 
Yhdistyksen virallinen kieli on Suomi.
 
4. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
 
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä whippetien rotujärjestönä edistää whippet-rodun tunnetuksi tulemista, seurata rodun terveystilannetta ja jalostusta, sekä rodun harrastajien yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa whippet-tietoutta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kerhoiltoja, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, juoksuharjoituksia sekä ohjaamalla jalostustoimintaa. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.
 
5. VAROJEN HANKINTA
 
Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteää omaisuutta.
 
6. YHDISTYKSEN JÄSENYYS
 
Jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, tai kunnia. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi, perhe-, tai kunniajäseniksi voidaan hyväksyä vain yksityisiä henkilöitä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 
VARSINAINEN JÄSEN
 
Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut whippet-rodusta ja Whippet Harrastajat -The Finnish Whippet Club ry:n toiminnasta.
 
PERHEJÄSEN
 
Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenelle ei lähetetä erikseen yhdistyksen julkaisuja.
 
KUNNIAJÄSEN
 
Hallituksen ehdotuksen perusteella voi yhdistyksen kokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista tai ansioitunut yhdistyksen edustaman rodun palkintotuomarina tai kasvattajana. Kunniajäsenyyden hyväksyminen edellyttää, että yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa kunniajäsenyyttä.
 
Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679). Tietojen luovuttamisesta voi päättää järjestön hallitus.
 
7. JÄSENMAKSU
 
Perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
 
KASVATTAJAN MAKSAMA JÄSEN
 
Kasvattaja voi ilmoittaa sitoutuvansa maksamaan kasvattinsa omistajan yhden vuoden jäsenmaksun. Kasvattajan ilmoittaman jäseneksi hakevan tulee tehdä jäsenhakemus yhdistyksen verkkosivuilla. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Sama henkilö voi olla vain kerran elinaikanaan kasvattajan maksama jäsen. Kasvattajan maksama jäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen. Seuraavana vuonna jäsenyys jatkuu sääntöjen mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta jäsenelle.
 
8. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
 
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos jäsen:
 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta
 • on muuten rikkonut yhdistyksen sääntöjä vastaan
 • on harjoittanut jalostustyötä sopimattomalla jalostustoiminnalla tai
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai tuomittu eläinsuojelulain rikkomisesta.
Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen kolme neljäsosan (3/4) enemmistö. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin. Mikäli jäsen on erotettu muusta syystä kuin siksi, että hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta, on hallituksen viipymättä annettava erottamisesta kirjallisesti tieto erotetulle. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen erottamispäätöksestä ja saattaa se yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
 
Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan katsoa kahden (2) kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsenellä, joka eroaa tai joka erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta.
 
9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
 
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) kokoukseen:
 
-kevätkokoukseen helmi-huhtikuussa.
-syyskokoukseen loka-joulukuussa.
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokous kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä sähköisillä tai paperisilla kutsuilla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen julkaisuissa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta. Jäsenten on jätettävä käsiteltäväksi haluamansa asiat kuukautta ennen yhdistyksen kokousta hallitukselle.
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla tai muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, mikäli hallitus niin päättää. Hallitus päättää teknisestä etäosallistumisen välineestä. Samalla on päätettävä teknisestä apuvälineestä tai palvelusta, jolla äänestys ja vaali tapahtuvat.
 
Kutsussa on mainittava, mikäli etäosallistuminen kokoukseen on myös mahdollista.  Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin ja miten ennakkoilmoittautuminen on tehtävä.
Kokouksen aikana etäosallistujille välitetään ääntä taikka vaihtoehtoisesti ääntä ja kuvaa käsiteltävistä asiakirjoista. Myös kuvan välittäminen kokouspaikasta on sallittua.
Mikäli yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), niin
 
1. Jäsenen on ilmoittauduttava kokoukseen vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta kokouskutsussa määritellyn ennakkoilmoittautumisohjeen mukaisesti,
2. hallituksen on huolehdittava siitä, että kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen äänioikeutetuiksi jäseniksi, ja
3. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä.
 
Kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen kokous vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen.
 
Äänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrättävä
 1. toimihenkilöt äänestystä ja vaalia varten
 2. äänestysaika ja äänestyspaikat
 3. äänestyksen ja vaalien asiakirjat ja tekniset asiat
 4. ehdotusten tekeminen
 5. ehdokkaiden asettaminen
 6. äänestyksen ja vaalien toimittaminen
 7. äänten laskenta
 8. tuloksen käsittely.
 
10. YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • tarkastetaan valtakirjat
 • avataan kokous
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus
 • esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • päätetään kokous.
Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • tarkastetaan valtakirjat
 • avataan kokous
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavat palkkiot
 • esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan hallituksen varajäsenet
 • valitaan kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa, sekä vahvistetaan heidän palkkiot.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • päätetään kokous.
Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.
 
11. YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
 
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 
Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta on voimassa samat säännöt kuin 9 § on määrätty varsinaisen kokouksen koollekutsumisesta. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.
 
12. ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
 
Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, ellei lippuäänestystä vaadita ja kannateta, ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhdistyksen kokouksissa saa äänestää valtakirjalla siten, että kokouksessa läsnä oleva jäsen saa käyttää enintään kymmentä (10) valtakirjaa.
 
13. HALLITUS
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja puheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kolme (3) varsinaista jäsentä. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai jos tämä eroaa kesken toimikauden. Varajäsenet nimitetään saavutetun äänimäärän perusteella ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle.
 
Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu myös, jos vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 
14. HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä. Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai, milloin puheenjohtaja on estyneenä, varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
15. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
 
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita noudattaen:
 • johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
 • päättää jäsenyyksistä, eli uusien jäsenten hyväksymisestä ja yhdistyksen jäsenten erottamisista, siten kuin 6 § ja 8 §:ssä on säädetty
 • pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa tai valita joku yhdistyksen jäsenistä pitämään jäsenluetteloa
 • kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin
 • valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
16. TOIMIKUNNAT
 
Hallitus voi valita avukseen yhden tai useampia toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan hallituksen niille antamia tehtäviä, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat.
 
Puheenjohtajat esittävät hallituksen hyväksyttäväksi muut toimikunnan jäsenet. Toimikuntien on noudatettava yhdistyksen kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.
 
17. NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä varainhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
 
18. TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TOIMINNAN- TAI TILINTARKASTUS
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilin- tai toiminnantarkastajien on annettava tarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.
 
19. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
 
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätös, jota vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotukset on julkaistava kokouskutsussa, ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuna esitettävä kokoukselle.
 
20. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai kevätkokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa siirretään sen varat Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle tai samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.
 
21. YHDISTYSLAKI
 
Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.
 
Whippet Harrastajat ry:n äänestys- ja vaalijärjestys 
Hyväksytty 26.03.2022 
Äänestys- ja vaalijärjestys on voimassa toistaiseksi 28.07.2022 alkaen 
 
1 § Määritelmät 
Tässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä
a. Yhdistys sanalla tarkoitetaan Whippet Harrastajat ry:tä
b. Vaalijärjestys sanalla tarkoitetaan yhdistyksen kokouksessa vahvistettua äänestys- ja vaalijärjestystä
c. Yhdistyksen kokouksella tarkoitetaan yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaista kokousta
d. Etäosallistuminen sanalla tarkoitetaan yhdistyksen kokousta, johon voidaan osallistua teknisellä apuvälineellä, kuten Teamsilla, Skypellä, puhelimella, sähköpostilla tai millä muulla tahansa teknisellä apuvälineellä
 
2 § Teknisen apuvälineen käyttömahdollisuus 
Yhdistyksen hallituksen niin päättäessä yhdistyksen kokoukseen voi ottaa osaa kokouksen aikana etäosallistumisena.
Yhdistyksen hallitus päättää teknisestä etäosallistumisen välineestä. Samalla on päätettävä teknisestä apuvälineestä tai palvelusta, jolla äänestys ja vaali tapahtuvat.
 
Etäosallistumisesta on mainittava kokouskutsussa. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava se tekninen apuväline, jolla kokoukseen voi etäosallistua. Lisäksi on ilmoitettava se tekninen apuväline, jolla äänestys ja vaali tapahtuvat.
 
Kokouskutsussa on myös mainittava siitä, että jäsenen on tehtävä ennakkoilmoittautuminen sekä siitä, kenelle tai mihin järjestelmään ennakkoilmoittautuminen tehdään. Lisäksi ennakkoilmoittautumisen yhteydessä jäsenen on ilmoitettava sähköpostiosoite taikka muut vastaavat tiedot, johon etäosallistumisen mahdollistava erillinen kutsu lähetetään.
 
Kokouksen aikana etäosallistujille välitetään ääntä taikka vaihtoehtoisesti ääntä ja kuvaa käsiteltävistä asiakirjoista. Myös kuvan välittäminen kokouspaikasta on sallittua.
 
3 § Kokousaineistoon tutustuminen 
Ennen kokousta on jäsenillä oltava mahdollisuus tutustua aineistoon, jota käsitellään kokouksessa.
Kokousaineisto on julkaistava kokouskutsun yhteydessä, taikka kokouskutsussa on mainittava, missä kokousaineistoon voi tutustua. Aineisto voidaan julkaista tutustuttavaksi sähköisesti yhdistyksen verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 
4 § Osallistumisoikeus vuosikokoukseen 
Kokouksessa äänioikeutta ja puhevaltaa käyttävät yhdistyksen äänioikeudelliset jäsenet.
 
5 § Etäosallistujan oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen 
Etäosallistuminen on mahdollista niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet etäosallistumisesta yhdistyksen hallitukselle vaalijärjestyksen 2 § tarkoitetulla tavalla ennakkoon.
 
Yhdistyksen kokouksen aikana etäosallistuva jäsen voi pitää puheenvuoroja, tehdä ehdotuksia, asettua ehdolle vaaleissa, osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen sekä vaaleihin ja äänestyksiin.
 
Etäosallistuja saa osallistua edellä 2 momentissa mainitulla tavalla kokouksen kulkuun
vain siitä teknisestä osoitteesta (sähköpostiosoite tai vastaava), jonka hän on ilmoittanut ennakkoon hallitukselle.
 
6 § Tekninen häiriö etäosallistumisessa 
Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, kokous keskeytetään, kunnes yhteys on palautettu.
 
7 § Kokouksen toimihenkilöt 
 • Yhdistyksen kokouksessa valitaan kokouksen toimihenkilöt, joita ovat
 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • ääntenlaskijat, kaksi tai useampia
 • kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Lisäksi kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, valitaan tarvittaessa
 • tekninen sihteeri. Teknisiä sihteereitä voi olla useampia kuin yksi.
 • lisäksi tarpeen mukaan, jos kokouksen puheenjohtaja niin päättää, muita mahdollisia teknisiä avustajia ääntenlaskemista varten ja muihin teknisiin tehtäviin.
Kaikki toimihenkilöt valitaan niiden henkilöiden joukosta, jotka ovat kokouspaikalla läsnä. Etäosallistujaa ei voida valita kokouksen toimihenkilöksi.
 
8 § Kokouksen puheenjohtajan tehtävät kokouksessa 
Kokouksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa ja ohjata kokousta. Puheenjohtaja sopii kokouksen menettelytavoista osallistujien kanssa ja valvoo, että niitä noudatetaan. Puheenjohtaja valvoo myös kokouksen ajankulua.
 
Puheenjohtajan on mm. huolehdittava
 • asioiden esittelemisestä
 • puheenvuoropyyntöjen seuraamisesta
 • puheenvuorojen jakamisesta – myös repliikkipuheenvuoroista,
 • kokouksen järjestyksen säilymisestä ja säilyttämisestä,
 • esteellisyyksien toteamisesta,
 • päätösvaltaisuuden valvomisesta,
 • asioiden kirjaamisesta.
Lisäksi puheenjohtajan tehtävänä on mm. todeta
 • keskustelun päättyminen,
 • todettava äänestysesitykset,
 • päätösten, äänestysten ja vaalien tulokset sekä huolehdittava niiden julistamisesta ja ilmoittamisesta.
Puheenjohtajan on huomioitava sekä kokouspaikalla olevat että etäyhteyttä käyttävät osallistujat, ja varmistettava että kaikki voivat seurata vuosikokousta ja osallistua siihen.
Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta alkaa muuttua hankalaksi tai jos se muutoin ajankulumisen vuoksi on välttämätöntä. Puheenvuorojen kestoa voidaan rajoittaa myös teknisistä syistä.
Puheenjohtaja vastaa, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja ja että se on laadittu oikein.
 
9 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan tehtävät sekä teknisten avustajien tehtävät 
Sihteerin tehtävänä kokouksessa on huolehtia asioiden kirjaamisesta puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti ja avustaa muutoinkin kokouksen puheenjohtajaa. Sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on seurata kokouksen kulkua ja tarkastaa, että kokouksesta laadittu pöytäkirja on oikein ja kokouksen kulun mukaisesti laadittu.
Ääntenlaskijoiden tehtävänä on huolehtia äänestyksen ja vaalin toteuttamisesta. Ääntenlaskijat jakavat äänestysliput ja keräävät ne pois, laskevat äänet ja laativat äänestyksestä muistion. Kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, tekninen sihteeri vastaa etäyhteyden seurannasta, avustaa puheenjohtajaa ja kokouksen sihteeriä asioiden kirjaamisessa, puheenvuorojen seuraamisessa ja jakamisessa.
 
Kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, muut tekniset avustajat tekevät niitä tehtäviä, joita puheenjohtaja heille määrää.
 
10 § Äänestys ja vaali 
Puheenjohtaja päättää äänestyksen ja vaalien toimittamisesta käydyn keskustelun perusteella. Äänestyksessä ja vaaleissa noudatetaan yhdistyksen sääntöjen määräyksiä.
Puheenjohtajan on ennen äänestystä tai vaalia annettava äänestysohje.
 
Äänestys ja vaali tapahtuvat kokouksen aikana ja kokouspaikalla, eikä ennakkoon voi äänestää. Kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, etäosallistuva jäsen voi äänestää tämän vaalijärjestyksen 5 § 3 momentissa mainitusta osoitteesta.
 
Vaaleissa käytetään henkilökohtaista enemmistövaalitapaa siten, että vaalissa vaalilippuun kirjoitetaan enintään niin monta nimeä kuin on valittavia. Mikäli vaalilipussa on enemmän nimiä kuin valittavia, koko lippu hylätään.
 
Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt äänimäärien osoittamassa järjestyksessä.
 
Kokouksessa äänestys voidaan suorittaa
 • nimenhuutoäänestyksenä, jossa puheenjohtaja tai hänen määräämänsä avustaja lukee osanottajan nimen ja äänestäjä ilmoittaa kantansa kuultuaan nimensä
 • avoimena äänestyksenä, joka voidaan toimittaa kättennostona tai seisomaan nousten taikka muulla vastaavalla tavalla
 • äänestyskoneella
 • lippuäänestyksenä, jossa äänestäjille voidaan jakaa kannan esittämistä varten eriväriset äänestysliput tai muu vastaava selkeä äänestyslippu
 • suljettuna lippuäänestyksenä, jos sitä on ehdotettu ja kannatettu.
Vaali suoritetaan suljetuin lipuin.
 
Yhdistyksen kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, vaali on toimitettava vaalisalaisuuden säilyttävällä menetelmällä.
 
Kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, äänestys toimitetaan puheenjohtajan määräämällä tavalla ja sillä teknisellä apuvälineellä joka on mainittu kokouskutsussa. Mikäli kokouksessa on vaadittu suljettua lippuäänestystä ja sitä on kannatettu, puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että äänestys toimitetaan vaalisalaisuuden säilyttävällä menetelmällä.
Kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa äänestyksen alkamisesta ja päättymisestä.
 
Kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, suljettu lippuäänestys ja vaali toteutetaan siten, että kokouksessa läsnäolijoilta äänestävät ensin pudottamalla äänestyslipun uurnaan, jonka jälkeen etäosallistujat äänestävät vaalisalaisuuden säilyttävällä tavalla. Etäosallistujien äänet julkaistaan puheenjohtajan määräämänä aikana ja ääntenlaskijat laskevat etäosallistujien antamat äänet. Tämän jälkeen ääntenlaskijat laskevat kokouksessa läsnäolijoiden äänet.
 
Ääntenlaskijat laativat äänestyksestä muistion, josta käy ilmi
 • annettujen lippujen tai äänien kokonaismäärä
 • kokouksessa, jossa etäosallistuminen on mahdollista, äänet ovat jaoteltava läsnäolijoiden ja etäosallistujien ääniin
 • hylättyjen lippujen tai äänien määrä
 • tyhjien lippujen tai tyhjien äänien määrä
 • äänestyksen tulos ja ehdotusten saamat äänimäärät ja voittanut ehdotus
 • vaaleissa ehdokkaiden saamat äänimäärät ja valituksi tulleet ehdokkaat
 
Ääntenlaskijat varmistavat muistion allekirjoituksillaan ja se otetaan kokouspöytäkirjan liitteeksi.
Puheenjohtaja ilmoittaa kokoukselle äänestyksen tai vaalin tuloksen. Puheenjohtajan ilmoituksen jälkeen kokous vahvistaa äänestyksen tai vaalin tuloksen.
 
11 § Vaali- ja äänestysjärjestyksen voimassaolo sekä sen muuttaminen 
Tämä vaalijärjestys tulee voimaan heti yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja se on voimassa toistaiseksi.
 
Vaalijärjestyksen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Vaalijärjestyksen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.